หน้าหลัก กระดานสนทนา ร้องเรียน ระบบ e-mail facebook ติดต่อเทศบาล
 

เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

    ลักษณะทั่วไป
    เขตการปกครอง
    สภาพสังคม
    บริการพื้นฐาน
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์
    โครงสร้างองค์กร
    อำนาจ/บทบาทหน้าที่
     คู่มือปฏิบัติงาน
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
 
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารฯ
    หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
    รายการผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แผนอัตรากำลัง
    คำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก
    ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก
 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
    แผนการดำเนินงาน
    ติดตามผลการดำเนินงาน
    แผนอื่นๆ
 
    คู่มือประชาชน
     บริการแบบฟอร์มต่างๆ
    สถิติการให้บริการ
    รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
     E-Service
 
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลรายเดือน
    รายงานประจำปี
 
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
    นโยบายไม่รับของขวัญ
    เจตจำนงสุจริต
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
        การทุจริตและประพฤติมิชอบ
    รายงานเรื่องร้องเรียน
    การประเมินความเสี่ยง
     การจัดการความเสี่ยง     
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส
    การดำเนินการตามมาตรการฯ
    กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการประชุม
    รายงานการประชุมสภา
 

      

 
     ขอเชิญ บุคลากรเทศบาลเมืองนครนายก ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
     ขอเชิญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

       ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ทั้งสิ้น 7 โครงการ ดังนี้
    สำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร พ.ศ. 2565
    สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2565
    สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565
    สำรวจความพิการ พ.ศ. 2565
    สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2565
    สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2565
    สำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2565

       โดยการสัมภาษณ์ครัวเรือนซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                     

โครงการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย การลงสำรวจพื้นที่ขุดลอกลำรางสาธารณะ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
สานต่อโครงการพระราชทานฯ เพื่อเปิดทางระบายน้ำ  
โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง    
การลงพื้นดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำ การลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
บริเวณแยกสามสาว   เทศบาลเมืองนครนายก
    ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                                                               

 

  

รับเรื่องร้องเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

 
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

free website hit counters

 
 
 
 

 

      

 

 คลิ๊กที่รูปภาพแผนที่เพื่อเข้าสู่โปรแกรมนำทาง

 

 

 
    สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก  300  นนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก   26000   
    หมายเลขโทรศัพท์ 037-315443   โทรสาร 037-315443