หน้าหลัก กระดานสนทนา ร้องเรียน ระบบ e-mail facebook ติดต่อเทศบาล
 

เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

    ลักษณะทั่วไป
    เขตการปกครอง
    สภาพสังคม
    บริการพื้นฐาน
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    ยุทธศาสตร์
    โครงสร้างองค์กร
    อำนาจ/บทบาทหน้าที่
     คู่มือปฏิบัติงาน
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    หัวหน้าส่วนราชการ
 
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารฯ
    หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
    รายการผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แผนอัตรากำลัง
    คำสั่งเทศบาลเมืองนครนายก
    ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก
 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
    แผนการดำเนินงาน
    ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา    
       ท้องถิ่น
    ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
       การดำเนินงาน
    การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม
 
    คู่มือประชาชน
     บริการแบบฟอร์มต่างๆ
    สถิติการให้บริการ
    รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
     E-Service
 
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี
    รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
    นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
    การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
    รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
    รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
    เจตจำนงสุจริต
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
        การทุจริตและประพฤติมิชอบ
    รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    การประเมินความเสี่ยง
     การจัดการความเสี่ยง     
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
    ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    การขับเคลื่อนจริยธรรม
    การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส
    การดำเนินการตามมาตรการฯ
    กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการประชุม
    รายงานการประชุมสภา
    การกำหนดสมัยประชุมประจำปี
    การเรียกประชุมสภาเทศบาล
    การนัดประชุมสภาเทศบาล
    กฎบัตร
 
 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                     

การส่งเสริมด้านสุขภาพกายและใจ การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อม การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี
(ออกกำลังกาย) ที่ผ่อนคลาย ในองค์กร
     
การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา การส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรม การส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ความรู้ความสามารถ ในการดำเนินชีวิต ให้อบอุ่นและมั่นคง
     
     
     
     
     

                                                                                               

 

  

 

 

 

 
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

free website hit counters

 
 
 
 

 

      

 

 คลิ๊กที่รูปภาพแผนที่เพื่อเข้าสู่โปรแกรมนำทาง

 

 

 
    สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก  1-300  นนสุวรรณศร  ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก   26000   
    หมายเลขโทรศัพท์ 037-315443   โทรสาร 037-315443   E-mail : saraban@nayokcity.go.th

    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล