ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครนายก ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่องงานทะเบียนราษฎร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ริการด้วยระบบดิจิทัล (DOPA Digital ID) โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่นี่

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองนครนายก

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองนครนายก

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองนครนายก (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เม.ย.65-เดือน มิ.ย. 65)

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕