ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองนครนายก
   คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don'ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองนครนายก

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครนายก ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่องงานทะเบียนราษฎร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ริการด้วยระบบดิจิทัล (DOPA Digital ID) โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่นี่

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองนครนายก

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองนครนายก

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองนครนายก (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เม.ย.65-เดือน มิ.ย. 65)

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕