รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ
โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๒ (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2))
การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โครงการอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังบทเฉพาะกาลเลิกบังคับใช้ การวิเคราะห์ประเภทการใช้ประโยชน์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการอัตราภาษี การลดภาษี การคัดค้าน การอุทธรณ์ การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุง แก้ไข ภาษีป้าย ล่าสุด" รุ่น ๑, ๒, ๓ และ ๔
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
การสัมมนาด้านการคลังท้องถิ่น เรื่อง "สามเสาหลักของการพัฒนารายได้ท้องถิ่น : นโยบาย ระบบการจัดการ และเทคนิควิธี"
การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๑
การฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" รุ่นที่ ๑๕
การศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ระบบเรียนทางไกล) ประจำปี ๒๕๖๕
การฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ถอดแบบ ทำรายการวัสดุราคากลาง งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕"
การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย (ฉบับใหม่) และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS"
การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดกากรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคมและเด็กแรกเกิด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
การฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และการประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น"
การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
การฝึกอบรมหลักสูตร "บทบาทหน้าที่และอำนาจของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น และการพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖"
การฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกปฏิบัติจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำโครงการจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา"
การฝึกอบรมหลักสูตร "ฐานอำนาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น"

การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการเบิกจ่ายของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

การฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการใช้จ่ายเงินรายได้ปกติ การใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบะการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับสถานศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา"

การฝึกอบรมหลักสูตร "หลักปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บังคับบัญชาอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นกับวินัย การดำเนินการทางวินัย การโต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัย การขอให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยใหม่ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสำนักงาน ก.กลาง ที่เกี่ยวข้อง"

การฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาครูดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์ความรู้และเครื่องมือในการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก New Normal สู่ Next Normal ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล"

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ซักซ้อมการจัดทงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ของ อปท. ภายใต้รูปแบบการจำแนกแผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย (ฉบับใหม่ ๒๕๖๔) และการเตรียมความพร้อม อปท. เป็นหน่วยงานรับงบประมาณโดยตรงกับทางสำนักงบประมาณ"
โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้รูปแบบการจำแนกงบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย (ฉบับใหม่) และวิธีปฏิบัติของ อปท. ในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงตรงกับทางสำนักงบประมาณ
โครงการอบรมหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรอง การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ภายใต้หลักการเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น"
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ และออกแบบสัญจรรอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖"
การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
การฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือการใช้ภาษาราชการ การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้ QR Code ในหนังสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
การฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นและตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น"

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕

โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำฐานข้อมูลและการโอนทรัพย์สินภายหลังปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การตรวจสอบรายงานการคำนวนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การออกรายงานสำรวยสินทรัพย์ (อปท.สท.๑-๓) รวมถึงการจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือตามแบบ อปท.วส. ด้วยโปรแกรม AUTO EXCEL (ทุกรายงาน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี ๒๕๖๕"

โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มบทบาทครูและบุคลากรการศึกษาผู้สร้างนวัตกรรมโดยการสร้างองค์ความรู้จากสื่อตัวแบบและใช้เทคนิคการสอนแบบเล่นปนเรียนอิงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับสถานศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ฎการจัดทำรายงานการคำนวนค่าเสื่อมราคา/การโอน/รับโอน สินทรัพย์ระหว่างปี ๒๕๖๕ ด้วยโปรแกรม AUTO EXCEL และการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญาซื้อจ้าง โครงการเงินสะสม รายการกันเงิน ทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕"

โครงการอบรมประเมินผลตอบแทนทางสังคม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง และคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ ๖

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ บทบาทอำนาจหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พร้อมกรณีศึกษาการชี้มูลความผิดของหน่วยงาน ป.ป.ช. และ ส.ต.ง."

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วินัยข้าราชการท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงและคงอยู่"

โครงการฝึกอบรมหลักสุตร "แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ว ๗๘) การบริหารสัญญาฯ

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ นย๐๐๑๗.๒/ว๑๑๒๓
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ นย๐๐๑๗.๒/ว๑๑๒๗
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ถอดรหัสการตั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณใหม่เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด สำหรับผู้จัดทำงบประมาณและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นในการจัดทำและพิจารณางบประมาณ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ในหัวข้อ "Super GP : สุดยอดปู่ย่าตายาย รู้ดูแลและรู้พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจาะลึก แนวทาง วิธีปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ งานอาคาร งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม และงานชลประทาน การควบคุมงานและการตรวจรับงานจ้างและแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และพ.ร.บ.การผังเมืองที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการ "การพัฒนาขีดความสามาถเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรอง การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ภายใต้หลักการเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ของ อปท. ภายใต้รูปแบบการจำแนกแผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย (ฉบับใหม่ ๒๕๖๔) และการเตรียมพร้อม อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงบประมาณ"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัดภายใต้รูปแบบการจำแนกแผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย/ (ฉบับใหม่ ๒๕๖๔) ระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒"
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หลักสูตรบริษัทสายพันธุ์ใหม่สู่การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยและด้านคุณภาพชีวิตและการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖"
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ภาษาราชการกับการเริ่มต้นร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ การเพิ่มประสิทธิภาพของงานธุรการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงแบบมืออาชีพ เทคนิคการเขียนโครงการต่างๆ ตามภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ รูปแบบและการพิจารณาเอกสารที่ต้องส่งไปพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำโครงการจ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา"

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคมและเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบแนวทางปฏิบัติใหม่ของรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับรายจ่าย (ฉบับใหม่) และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS"

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การตรวจสอบรายได้ รายจ่าย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการพัสดุของสถานศึกษา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่น ๑-๕

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกปฏิบัติโปรแกรม “Excel สำเร็จรูป การบันทึกบัญชีสถานศึกษา และโปรแกรม Excel สำเร็จรูปการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์พร้อมการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์และการจัดทำรายงาน สท ๑-๓”

โครงการอบรมหลักสูตร “การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ของสภาท้องถิ่น การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดบริการสาธารณะ และการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรณีศึกษา ข้อทักท้วง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ แนวทางปฏิบัติภายหลังจากการแจ้งประเมิน ทบทวนการประเมิน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเมื่อได้รับคำคัดค้าน การอุทธรณ์ การฟ้องคดี รวมทั้งแนวทางการจัดเก็บภาษีป้าย การตีความประเภทป้าย การวัดพื้นที่ป้าย ประเด็นแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมภาษีป้ายใหม่ และมาตรการเร่งรัดภาษีค้างชำระ”

โครงการอบรมหลักสูตร “เจาะลึกปัญหาและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามหนังสือ ว๗๘, ว๖๙๓ ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พร้อมหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติราชการตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับวินัยงบประมาณและการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่น ๑-๕
โครงการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานการจ้างก่อสร้าง การทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ (งานจ้างก่อสร้าง) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่กด (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ พร้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่น ๑-๔
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารบุคลากรของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิค กลยุทธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e-bidding วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดทำบันทึกข้อความ เอกสารประกาศเชิญชวน หนังสอเชิญชวน แบบรายงานการประชุม การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะวัสดุ (Spec) และการจัดเอกสารกำหนดอัตราค่าปรับเป็น "๐" แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือสั่งการ ว๗๘
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ถอดรหัสการตั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณใหม่เพื่อป้องกันการผิดพลาด สำหรับผู้จัดทำงบประมาณและผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ / ที่ นร ๐๑๐๘/ว๑๓๓๘