รองนายกเทศมนตรี ร่วมแสดงเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
นายกเทศมนตรี เข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก และกิจกรรมการสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองนายกเทศมนตรี ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัญติ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก อำภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๖๒