ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสรรหา "กุลบุตรกุลธิดากาชาด" ประจำปี ๒๕๖๑
นายเทศมนตรี ปลัดเทศบาล เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ
 "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต"
ขอเชิญชวน บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก ร่วมลงนามปฎิญาณตนงดดื่มสุรา เนื่องในวันงดดิ่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
รองนายเทศมนตรี ผอ. กองวิชาการฯ เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
     
แบบเสนอผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  การประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ประกาศเผยแพร่วีดีทัศน์ "พลังเล็กๆ" แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา  
ประกาศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวการปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบ Infographic
ประกาศเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ ๘ 
ประกาศเผยแพร่วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 (กค.- กย. 2560) เรื่อง " ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง "
ประกาศเผยแพร่บทความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ครั้งที่ 14)
ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ. 2560-2562) ของเทศบาลเมืองนครนายก