ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ที่ได้รับทุนการศึกษาและการช่วยเหลือ จำนวน ๑๐๗ ทุน
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศขายวัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ที่ยื่นความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาและการช่วยเหลือ จำนวน ๑๐๗ ทุน
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน ตค.63-มีค.64)
รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครนายกที่ได้รับรองการรับสมัครเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองนครนายกที่ได้รับรองการรับสมัครเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง  กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครนายกและนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครนายก

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

ข่าวสารจากงานประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

- การจัดประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพผลคะแนน ITA เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 -

- การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและออกเสียงมติในการดำเนินการจัดระเบียบสายไฟลงใต้ดินในโครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ "

 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 -

 
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ที่ได้รับการช่วยเหลือและทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๓ ทุน
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ๘ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง การยื่นคำขอเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี ๒๕๖๓
เทศบาลเมืองนครนายก ผสานพลัง สร้างเครือข่าย ประกาศเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และยกระดับการประเมิน ITA ปี 2563
เทศบาลเมืองนครนายกจัดประชุมวิเคราะห์คะแนน ITA ปี พ.ศ. 2562
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)
นายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1 ปี 2563
เทศบาลฯ จัดอบรม ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลเมืองนครนายกจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) ตุลาคม 61 - กันยายน 2562
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองนครนายก
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ )
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
รองนายกเทศมนตรี ร่วมแสดงเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
นายกเทศมนตรี เข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก และกิจกรรมการสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองนายกเทศมนตรี ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัญติ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก อำภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง สาระน่ารู้การต้านทุจริตการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ การทุจริตเชิงนโยบาย
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตศึกษา