เทศบาลเมืองนครนายก ผสานพลัง สร้างเครือข่าย ประกาศเจตจำนงไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และยกระดับการประเมิน ITA ปี 2563
เทศบาลเมืองนครนายกจัดประชุมวิเคราะห์คะแนน ITA ปี พ.ศ. 2562
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)
รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ปี พ.ศ. 2562
นายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1 ปี 2563
เทศบาลฯ จัดอบรม ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลเมืองนครนายกจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) ตุลาคม 61 - กันยายน 2562
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองนครนายก
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ )
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
รองนายกเทศมนตรี ร่วมแสดงเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
นายกเทศมนตรี เข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก และกิจกรรมการสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองนายกเทศมนตรี ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัญติ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก อำภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง สาระน่ารู้การต้านทุจริตการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ การทุจริตเชิงนโยบาย
ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตศึกษา