เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก

ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2564

                              

                        

 

 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

                    

 

    ระบบติดตามการปฎิบัติงาน เพื่อการบริหารงานขององค์กร

    คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้

    คู่มือการปฏิบัติงาน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ

    คู่มือการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น

    คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการ

    คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น เทศบาลเมืองนครนายก

    คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร

    คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลและอำเภอ

    มาตรฐานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร

   มาตรฐานการควบคุมการใช้อาคาร

    มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

    มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

    มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

    มาตรฐานตลาด