เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           ประจำเดือนธันวาคม ประจำเดือนธันวาคม ประจำเดือนธันวาคม

          

           ประจำเดือนธันวาคม ประจำเดือนธันวาคม ประจำเดือนธันวาคม

 

           ประจำเดือนธันวาคม ประจำเดือนธันวาคม ประจำเดือนธันวาคม

 

 

   คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

   มาตรฐานการให้บริการเก็บภาษีป้าย

   มาตรฐานการให้บริการภาษีบำรุงท้องที่

   มาตรฐานการให้บริการภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  มาตรฐานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร

   มาตรฐานการควบคุมการใช้อาคาร

   มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

   มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

   มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

   มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

   มาตรฐานตลาด