เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

          เทศบาลเมืองนครนายก ระดมความคิดจากส่วนราชการ ประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้แทนครัวเรือน เสนอแนะ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น

              (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

          เทศบาลเมืองนครนายก จัดประชุมประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน 26 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ครั้งที่ 1/2563

          เทศบาลเมืองนครนายก จัดประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน

              และสมาชิกสภาเทศบาล

          เทศบาลเมืองนครนายก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          เทศบาลเมืองนครนายก จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          เทศบาลเมืองนครนายก ร่วมกับภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามผลการดำเนินงาน

          เทศบาลเมืองนครนายก ระดมพล ประชาชน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 3

          เทศบาลเมืองนครนายก รับฟังปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประชาคมชุมชน 26 ชุมชน จัดทำแผนพัฒนาชุมชน 2562 

          เทศบาลเมืองนครนายก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมือง ประชาชน นักวิชาการ พิจารณา แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ให้สอดคล้อง

              กับสถานการณ์ปัจจุบัน

          แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมดำเนินการตอบโจทย์ และสอดคล้อง แผน อปท. แผนพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออก

              และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

          โครงการประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน 26 ชุมชน ปี พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองนครนายก

          เทศบาลเมืองนครนายก จัดการประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)