รักษาการปลัดเทศบาลเมืองนครนายก

                                           

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง