คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครนายก

 

 
 

 

นายศุภกฤษณ์      จัยสิทธิ์

ายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

โทรศัพท์ 062-545-9655

 

นายณรงค์     วนิชอาภาพรรณ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

โทรศัพท์ 065-265-4565

นายมงคล     แก่นโพธิ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

โทรศัพท์ 081-450-6025

นายเสนาะ     ยิ้มเจริญ

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

โทรศัพท์ 081-557-7663

 

โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ

 

นายดุสิต เมตตา

ปลัดเทศบาลเมืองนครนายก

โทรศัพท์ 062-385-5965

 

 

 

นายชาลี   ทรงศิริ

รองปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 099-491-9464

 

นางธัญณภัสส์   แสงโฆษิตพสุ

รองปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 094-645-9940

 

 

สิบเอกณรงค์ชัย    จันทร์ปลั่ง

หัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ 089-608-7971

 

 

 

 

 

นางสาวสุชาดา   จักรผัน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ 085-281-5995

 

 

 

นางสาวสุมาลี    ทัศนา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์ 081-922-5373

 

 
นายกิตติพงษ์ กวีวัจน์

 หัวหน้าฝ่ายบริหาร

งานสาธารณสุข

รักษาราชการผู้อำนวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 089-405-5776

รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง

(-ตำแหน่งว่าง-)

 

นางศิริวรรณ ปักษี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ 087-772-3453

นายสรพงษ์ พัฒนะแสง

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 080-170-0178