เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 

บุคลากรเทศบาลเมืองนครนายก

สำนักปลัดเทศบาล
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
1. นายชาลี   ทรงศิริ

รองปลัดเทศบาลเมืองนครนายก

2. นางธัญณภัสส์   แสงโฆษิตพสุ

รองปลัดเทศบาลมืองนครนายก นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

4. สอ.ณรงค์ชัย  จันทร์ปลั่ง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

5. นายสุรชาติ   บุญเลิศ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

6. นางศศิกานต์   ชาญศิริเมธา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

7. นางศรีอำพร   สมบูรณ์ทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

8. จ่าเอกเสถียร  ซอกรัมย์

เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงาน

9. นางรุ่งอรุณ   พันธุ์วัฒนา

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ
10. นายวิโรจน์  ม่วงประเสริฐ

นักการ

11. นายประดิษฐ์  ซ้อนจันดี

คนประจำเรือยนต์ดับเพลิง

12. นายศุภลักษณ์  พุมมี

พนักงานขับรถยนต์

13. นายธีระ  อิสระมงคลการ

พนักงานขับรถยนต์

14. นายสามารถ  คงเจริญสุข

พนักงานขับรถยนต์

15. นางศิรินภา  สุขมณี

พนักงานวิทยุฯ

16. นางศศิรา  มีอาษา

พนักงานวิทยุฯ

17. นายศักดิ์ชัย  คำมี

คนงาน

18. นางวิไล นาคมณี

นักการ

19. นายสุทัศน์  นามวงษ์

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ

20. นายสุทิน  ใจยงค์

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ

21. นายวิวัฒน์  ต้ออาษา

คนงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ
22. นางเพ็ญศรี สันติเลขวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

24. นางสาวนันท์นิชา  สบู่ทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน

25. นางสาวสิริกาญจน์ ธนพงศ์ทวาริน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน

26. นายไพฑูรย์  คล้อยเจริญศรี

พนักงานขับรถยนต์

งานเทศกิจ
27. นางสาวอัจฉราพรรณ  พวงพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

28. นายจุมพล จีรประภาพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ

29. นายวรวิทย์  จำนงค์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
30. นายไพรัตน์  เมฆพัฒน์ ผู้ช่วยจ้าหน้าที่เทศกิจ
31. นางสาวยุวดี  ยอดทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
32. นายอาทิตย์  อิงคศิริ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
งานป้องกันฯ
33. นางสาวกรภัทร์  ฤกษ์ใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
34. นายไพศิษย์  จันทะ พนักงานขับรถยนต์
35. นายปรีชา  มูลบรรจบ พนักงานขับรถยนต์
36. นายนิคม  ธรรมนุชา พนักงานขับรถยนต์
37. นายสุวรรณ  ยะลาทรัพย์ พนักงานขับรถยนต์
38. นายเทพนคร  คงเวียง พนักงานดับเพลิง
39. นายเกียรติศักดิ์  ขาวผ่อง พนักงานดับเพลิง
40. นายนพดล  เพ็ชรรุ่ง พนักงานดับเพลิง
41. นายสมอาจ  อ่อนละมูล พนักงานดับเพลิง
42. นายอนุพันธ์  อ่อนละมูล พนักงานดับเพลิง
43. นายกังวาน  เกาะโพธิ์ พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างทั่วไป
45. นางภาวินี  นุกูลกิจ คนงาน
46. นายรวี  สำเภากิจ เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง
47. นายธีระ  พ่วงมาก เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง
48. นางสาวเกศทิพย์  กำจัดภัย เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง
49. นายปิยะกานต์  มาประเสริฐ เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง
50. นายชาญชัย  เกตุไทย เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง
51. นายภาสกร  นันทวาทิต เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง
52. นายนิวัฒน์  แก้วมณี เจ้าหน้าที่ผจญเพลิง
กองวิชาการและแผนงาน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวสุมาลี   ทัศนา

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง

2. นางสาวสุลัดดา  ชัยทองดี นิติกรชำนาญการ
3. นางสาวรุ่งนภา   ปิ่นสอน นิติกรปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ

4. นางสาวจันทร์นภา  ศิริโท ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
5. นางสาวรัชนิดา  ภุชฌงค์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
6. นางสาวศุภิญญาดา  อัฏฐารส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

พนักงานจ้างทั่วไป

7. นายพีรภณ  จันดา คนงาน
8. นายพิพัฒน์  ดีงาม คนงาน
9. นายธีรยุทธ์  พุมมี คนงาน
กองคลัง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางรุ้งเพชร   สว่างเชื้อ

ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง

2. นางนงเยาว์   สุตธรรม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
3. นางสาวนันทนงค์   ชัยลิ้นฟ้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
4. นางสาวภัสร์ชนกพร  โอดชุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ

5. นางกรรณิการ์  บุตรแสง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
6. นางภาลิณี  ซื่อวาจา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
7. นายณัฐเนศร์  ทับทิมทอง ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
8. นางสาวณัฏฐ์ชุดา ธนพจน์ดลฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานจ้างทั่วไป

9. นางสิรินันท์  อนันตชัยศิริ พนักงานเก็บเงิน
10. นางสาวจีรนันท์  สุทธิสิงห์ พนักงานเก็บเงิน
กองช่าง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายอนุชา   บุญคุณานนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง

2. นายธนกร   เทพมงคล นายช่างโยธาอาวุโส
3. นายฉลาด   ปิ่นทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน
4. นางสาวสิริรัตน์   ลิ่มทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

5. น.ส.รัตติยา  ศรีไกรยุทธ คนงาน
6. นายศักดิ์ชัย  คำมี คนงาน
7. นายวิวัฒน์  ต้ออาษา คนงาน

พนักงานจ้างภารกิจ

8. นายธนวัฒน์  เกษประทุม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
9. นายอำนวย  ปาละชู พนักงานขับรถยนต์
10. ว่าที่ ร.ต.สมพงศ์ ด่านยุทธพลชัย พนักงานขับรถยนต์
11. นายสุกิจ  ปิ่นสุทธิมงคล ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
12. นายวิรัตน์  ทองเที่ยง ช่างไม้

พนักงานจ้างทั่วไป

13. นางสุดใจ  คำมี คนงาน
14. นายประดิษฐ์  วงษ์สุวรรณ คนงาน
15. นายมนตรี  มะลิซ้อน คนงาน
16. นายเผด็จการ ครุฑะสูตร   คนงาน
17. นายประจักษ์  คำมี คนงาน
18. นายประสิทธิ์  บุญมา คนงาน
19. นายสมชาย  ศรีงาม คนงาน
20. นายทิชากร  ชุมภู คนงาน
21. นายสงกรานต์  ฉิมสูงเนิน คนงาน
22. นายสันติ  ราซิ่ว คนงาน
23. นายสนั่น  จั่นเพ็ชร คนสวน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

1.

นายวิบูลย์   เจนพานิช

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักบริหารงานสาธารณสุข อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง

2. นางจุฑามาศ   สิทธิ์สิริโสภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางจันทร์จรัส  ซิมพัฒนานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางสาวสุภัศร์  บุญมาก เจ้าพนักงานสาธารสุขชุมชนชำนาญงาน
5. นางวิไลวรรณ   บุญมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
6. นางอำนวย  มูลเสถียร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
7. นางสาวศศิธร   บุรีวงษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ
8. นางภิรญา  ธนมณีอังกูร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
9. พ.จ.ต.หญิงวัลยา  จงใจเทศ พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

10. นางวิไล  นาคมณี นักการ
11. นายสุทัศน์  นามวงษ์ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
12. นายหวั่น  จวนเจริญ พน.ขับรถดูดสิ่งปฏิกูล
13. นายสุทิน  ใจยงค์ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
14. นางรินดา  ยงยุทธ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
15. นางสาวรัชนีกร  ทับทิม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
16. นางสาวกมลพรรณ  สุขแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
17. นายประเดิม  ไชยยอดวงษ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
18. นายบรรทม  ใจยงค์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
19. นายสุธีร์  พวยอ้วน พนักงานขับรถยนต์
20. นายษุภกิจ  พูลศิริ พนักงานขับรถยนต์
21. นายสมยศ  ตันยาชัย พนักงานขับรถยนต์
22. นายมณเฑียร  แวงโสม พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป
23. นางถนอมศรี  ศรีจำปา คนงาน
24. นางสุชาดา  ตันเฮง คนงาน
25. นางอุไร  มงคล คนงาน
26. นายยศภัศร์  ทวีวงษ์ คนงาน
27. นางญาณิศา  มั่นคง คนงาน
28. นางโสภา  ทีปั่น คนงาน
29. นางสุวรรณ    เนื้อนุ่ม คนงาน
30. นายจีรวัฒน์  สมบัติ คนงานประจำรถขยะ
31. นายประวิทย์  เหลือจ้อย คนงานประจำรถขยะ
32. นายสมใจ  ตันยาชัย คนงานประจำรถขยะ
33. นายสวัสดิ์  โสภา คนงานประจำรถขยะ
34. นายสมพงษ์  เพ็ชระ คนงานประจำรถขยะ
35. นายฉลวย ปากพลีนอก คนงานประจำรถขยะ
36. นายจำเริญ  มูลอุดม คนงานประจำรถขยะ
37. นายไพฑูรย์  ตุ่นหมก คนงานประจำรถขยะ
38. นายบุญ  คำทรา คนงานประจำรถขยะ
39. นายวาสุเทพ  กลั่นอ่ำ คนงานประจำรถขยะ
40. นายสุวัจน์  คำเวียง คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
41. นายอภินันท์  บุตรแสง คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
42. นายสถาพร  ชัยยอดวงษ์ คนงานประจำรถขยะ
43. นายเสน่ห์  แตงงาม คนงานประจำรถขยะ
44. นายบุญเตือน  โชติรัตน์ คนงานประจำรถขยะ
45. นางสาวอังคณา  วาดเขียน คนงาน
46. นางสาวจุรีพร  หกยอด คนงาน

กองการศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายจักรพันธ์   จันทนราช

ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักบริหารงานสาธารณสุข อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง

2. นางสาวอรุณรักษ์ สุขบุญ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นักบริหารงานสาธารณสุข อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
พนักงานจ้างตามภารกิจ
3. นายสัณห์ชัย  โกเมนเอก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
4. นางอำนวยพร พรหมโสธรไพศาล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
5. นางธนัชพร  ดาราพาณิชย์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
6. นางสาวสายยันตร์  จันทร์ตรง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
7. นางสาวกนกวรรณ จิตตนันทกูล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
8. นางสุภินันท์  ทัพภะเวส ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
9. นางเพ็ญแข  เทียนงาม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
10. นางวิทยา  ม่วงจินดา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
11. นางสาวพิมพ์ชญา เรื่องวีระวงษ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
12. นางณัฐกมล ศักดิ์ดาเจริญ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
13. นางหนึ่งฤทัย กรรณิการ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
14. นางสาวชุติมา  บูรณศรี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
15. นางสาวจันทมณี  พลานุสนธิ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
16. นางสาวอาระยา  เพิ่มเพียร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
17. นางสาวดลฤดี  มงคลเกิด ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
18. นางสาวพรทิพย์    โชติรัตน์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
19. นางสาววันทนา   ประกอบ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
20. นายพุฒ      โก่งศร คนงาน
21. นางสาวนันทวัน   ดวงสิทธิ์ คนงาน
22. นายสุทธิพงษ์   ชื่นอารมณ์ ภารโรง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านตำบุญศิริ
กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวสุชาดา  จักรผัน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารสวัสดิการสังคม

อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง

2. นางดวงจันทร์  เจริญจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
3. นางนันตชา  สกุลสุลักขณา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
4. นางสาวปรียาภรณ์ เนินใหม่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
5. นางสาวประติภา  จันทร์ปลั่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
6. นางชัญญนุช  รักภิรมย์ คนงาน