เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ
 

 

 

 

 

โครงสร้างพื้นฐาน

 
     
  กล่องข้อความ: นายกเทศมนตรี

 

กล่องข้อความ: รองนายกเทศมนตรี

 

กล่องข้อความ: รองนายกเทศมนตรี

กล่องข้อความ: รองนายกเทศมนตรี

 

กล่องข้อความ: ปลัดเทศบาล
กล่องข้อความ: รองปลัดเทศบาล

 

 

กล่องข้อความ: ฝ่ายบริหารงานคลัง

กล่องข้อความ: หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

 

 

กล่องข้อความ: ฝ่ายอำนวยการ

กล่องข้อความ: สำนักปลัดเทศบาล

กล่องข้อความ: กองวิชาการและแผนงาน

กล่องข้อความ: กองคลัง

กล่องข้อความ: ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กล่องข้อความ: กองสวัสดิการสังคม

กล่องข้อความ: สถานธนานุบาล

 

กล่องข้อความ: ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 

 

 

                  งานบริหารทั่วไป                        

                      งานป้องกันและ                              

                      บรรเทาสาธารณภัย                   

กล่องข้อความ: งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานการเงินการบัญชี
งานพัฒนารายได้
งานแผนที่และทรัพย์สิน
งานธุรการ
                   งานรักษาความสงบ                  

กล่องข้อความ: งานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการเด็ก
ฯลฯ
                       งานทะเบียนราษฎร                   

กล่องข้อความ: งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน
งานทำงบประมาณ
งานนิติกร
งานบริการ
และเผยแพร่วิชาการ
งานธุรการ
                       งานธุรการ                                    

                       ฯลฯ                                      

 

 

กล่องข้อความ: กองการศึกษา

กล่องข้อความ: กองสาธารณะสุขฯ

กล่องข้อความ: กองช่าง

 

 

กล่องข้อความ: งานสถาปัตยกรรม
งานผังเมือง
งานวิศวกรรม

 

กล่องข้อความ: ฝ่ายการโยธา

กล่องข้อความ: ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

กล่องข้อความ: ฝ่ายบริหารการศึกษา

กล่องข้อความ: ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กล่องข้อความ: งานสาธารณูปโภค
งานสวนสาธารณะ
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
งานธุรการ

กล่องข้อความ: งานแผนงานและโครงการ

 

กล่องข้อความ: หน่วยศึกษานิเวศน์

 

 

กล่องข้อความ: งานงบประมาณ
งานเจ้าหน้าที่
งานกิจการศาสนาและส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
งานกีฬาและนันทนาการ
งานธุรการ รร. สังกัดเทศบาล 3 โรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 แห่ง

 

กล่องข้อความ: งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งานรักษาความสะอาด
งานสัตวแพทย์
งานการเงินและบัญชี
งานธุรการ