เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัยประชุม/ประจำปี

 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓

สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี ๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๓

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๓

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓  วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

สมัยสามัญ สมัยที่ แรก ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๔

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๔

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๔

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๔

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๔

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

การประชุมสภาเทศบาลเมืองนครนายก ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๕

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๕

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๕

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๕๕

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๕

สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

สมัยสามัญ สมัยที่ แรก ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

สมัยสามัญ สมัยที่ แรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๖

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๖

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๖

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๖

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจำปี ๒๕๕๗  วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๗  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๗  วันที่ ๒๗  มิถุนายน    ๒๕๕๗

สมัยสามัญ   สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๗

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๗

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๗

สมัยสามัญ   สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๗  วันที่ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

สมัยสามัญ   สมัยแรก ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๘  วันที่  ๒   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

สมัยสามัญ   สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๘  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘