เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
ตราประจำเทศบาล
ลักษณะที่ตั้ง
ประชากร
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
คณะผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่อดีต
คำแถลงนโยบาย ปี 2555
สภาเทศบาล
โครงสร้างพื้นฐาน
บุคคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง หมดวาระ
1 หลวงบัญชาพิชิตราษฎร์ พ.ศ. 2478   พ.ศ. 2479
2 นายฮวง  จารทะวัย พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2480
3 หลวงบัญชาพิชิตราษฎร์ พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2481
4 นายพูน  ไทยมา พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2489
5 นายจินดา  จารุทะวัย พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2492
6 นายจวน  ถีระวงษ์ พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2496
7 นายแสวง  คังคายะ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2506 (2 สมัย)
8 นายสมหมาย  วิไลวงษ์ พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2517 (3 สมัย)
9 นายแสวง  คังคายะ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2523
10 นายชาญ  ตรีสุวรรณ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524
11 นายระพี  ชิระกุล พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2528
12 นายอภิชาติ  เทพวุฒิสถาพร พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2532
13 นายจำนง  พุทธสุวรรณ พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2533
14 นายอภิชาติ  เทพวุฒิสถาพร พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2555 (5 สมัย)
15 นายยงยศ  อิสระเสนารักษ์ พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน