เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างพื้นฐาน

 

การคมนาคม การจราจร

1. ถนน สะพาน
  
   เส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัด
       นครนายก กรุงเทพ ฯ (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) ระยะทาง 137 กิโลเมตร
       นครนายก- กรุงเทพ ฯ (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) ระยะทาง 105 กิโลเมตร 
       นครนายก-ปราจีนบุรี ระยะทาง 29 กิโลเมตร
       นครนายก-สระบุรี ระยะทาง 57 กิโลเมตร
       เส้นทางคมนาคมภายในจังหวัด
       นครนายก องค์รักษ์ ระยะทาง 21 กิโลเมตร
       นครนายก ปากพลี ระยะทาง 12 กิโลเมตร นครนายก คลอง 14 (องค์รักษ์) ระยะทาง 48 กิโลเมตร
       นครนายก เขาชะโงก ระยะทาง 16 กิโลเมตร 
       นครนายก บ้านนา ระยะทาง 18 กิโลเมตร
       ในเขตเทศบาลมีสะพานลอยคนข้าม 2 แห่ง 
 2. แม่น้ำ/คลอง ที่ใช้เป็นที่สัญจรทางน้ำ 

ในเขตเทศบาลมีแม่น้ำจำนวน 1 สาย ไหลผ่าน คือ แม่น้ำนครนายก มีต้นกำเนิดจาก บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลลงสู่ทางตอนใต้อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี และอำเภอองครักษ์ บรรจบกับแม่น้ำบางประกงที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีการใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมา การเกษตรกรรม และเป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองนครนายกและ อำเภอปากพลี

 3. การจัดการขนส่งมวลชน 

       ในเขตเทศบาลมีรถโดยสารประจำทางโดยเดินรถรอบตัวเมือง 1 สาย
 4. การประปา 
 
      1 ) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 5,851 ครัวเรือน
       2 ) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ กระประปาส่วนภูมิภาค
       3 ) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ แม่น้ำนครนายก
 5. ไฟฟ้า

       1 ) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 4,159 ครัวเรือน
       2 ) ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 1,121 จุด ครอบคลุมถนน 19 สาย
 6. การสื่อสาร

       1) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ 5,500 หมายเลข
       2) จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ จำนวน 1 ชุมสาย
       3) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข/ที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขนครนายก
       4) สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่ ไม่มี
       5) สื่อมวลชนในพื้นที่ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น มีจำนวน 2 ฉบับ และผู้ให้บริการเคเบิลทีวี 2 ราย
       6) ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่ายในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของพื้นที
       7) หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดนครนายก สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครนายกเทศบาลเมืองนครนายก
่ 7. ลักษณะการใช้ที่ดิน 


       - พื้นที่เกษตรกรรม ที่ว่าง ประมาณ 11.61 ตารางกิโลเมตร
       - ย่านที่พักอาศัย ประมาณ 1.92 ตารางกิโลเมตร
       - สถาบันศาสนา ประมาณ 0.13 ตารางกิโลเมตร
       - ย่านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ประมาณ 0.08 ตารางกิโลเมตร
       - สถานที่ราชการ ประมาณ 1.24 ตารางกิโลเมตร
       - ย่านพาณิชยกรรม ประมาณ 1.24 ตารางกิโลเมตร
       - สถาบันการศึกษา ประมาณ 0.07 ตารางกิโลเมตร
       - สถานที่นันทนาการ ที่โล่ง รวมทั้งพื้นที่ว่างอื่น ๆ เพื่อการนันทนาการ   ประมาณ 0.03 ตารางกิโลเมตร

 

เศรษฐกิจ

1. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ต่อหัว/ต่อครัวเรือน/มีรายได้ประชากร ประชากรส่วน ใหญ่ประกอบธุรกิจการค้า ข้าราชการ พนักงานบริษัท และมีการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่บ้าง
2. การเกษตรกรรม ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาล โดยมากเป็น การทำนาปลูกข้าว บริเวณรอบนอกมีการทำเกษตรกรรมประเภทอื่นจำนวนน้อย
3 . การพาณิชยกรรมและบริการ ในเขตเทศบาลมีธุรกิจการค้าหลายประเภท เช่น ร้านค้า ปลีกร้านค้าส่งร้านตัดผม ร้านอาหาร ฯลฯ มีสถานธนานุบาล 1 แห่ง ตลาดสด 2 แห่ง ธนาคาร 9 แห่งโรงแรม 3 แห่ง
4. การอุตสาหกรรม เป็นการประกอบอุตสาหกรรมเล็ก ๆ ในครัวเรือภายในเขตเทศบาล ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
5. การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยมากนักท่องเที่ยว มักจะแวะซื้อสินค้าเพื่อเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ
6. การปศุสัตว์ ในเขตเทศบาลมีการประกอบอาชีพปศุสัตว์เป็นจำนวนน้อย ไม่ถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญ

 

สังคม

ชุมชนในเขตเทศบาลมีชุมชน จำนวน 8 แห่ง คือ ชุมชนวัดศรีเมือง ชุมชนวัดโพธินายก ชุมชนบ้านตลาดเก่า ชุมชนบ้านต่ำบุญศิริ ชุมชนผ่านชื่อสามัคคี ชุมชนบ้านเกาะกระชาย ชุมชนบ้านครองเหมือง และชุมชนวัดโพธิไทร

ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 12 แห่ง โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ศาลเจ้า 2 แห่ง

วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ คือ
- ประเพณี ลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมโดยสังเขป มีกิจกรรมการแสดงและนำกระทงไปลอยตามแม่น้ำลำคลองตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสอง
- ประเพณี ขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือนมกราคม กิจกรรมโดยสังเขป ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร
- ประเพณี สงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน กิจกรรมโดยสังเขป สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แห่นางสงกรานต์
- ประเพณี เข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม กิจกรรมโดยสังเขป ประชาชนร่วมแห่เทียนพรรษาเข้าวัด

การศึกษา
1) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง มีจำนวนครู 71 คน นักเรียน 1,390 คน
2) โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า มีจำนวนครู 14 คน นักเรียน 272 คน
3) โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ มีจำนวนครู 19 คน นักเรียน 309 คน
- การศึกษานอกโรงเรียน หน่วยงานที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนและหลักสูตร คือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครนายก

กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
1) สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง
2) สนามฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง
3) สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 2 แห่ง
4) สนามตะกร้อ จำนวน 1 แห่ง
5) สระว่ายน้ำ จำนวน - แห่ง
6) ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
7)สวนสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง
8) สนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง

สาธารณะสุข
1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัด กะทรวงสาธารณสุข รัฐบาล จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 360 เตียง
2) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
3) คลีนิคเอกชน จำนวน 29 แห่ง
4)บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่
- แพทย์ จำนวน 17 คน
- พยาบาล จำนวน 217 คน
- ทันตแพทย์ จำนวน 8 คน
- เภสัชกร จำนวน 14 คน
- อสม. 115 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 155 คน
5) ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด (จำนวนต่อปี)
รัฐบาล 190,905 คน ผู้ป่วยใน 20,461 คน ผู้ป่วยนอก 170,444 คน ศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 คน
6) ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข ทุกแห่ง 5 อันดับแรก คือ
1. โรคระบบทางเดินหายใจ
2. โรคระบบย่อยอาหาร
3. โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
4. โรคระบบไหลเวียนโลหิต
5. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบิลิซิ่ม

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 ม.ค.-31ธ.ค.) 5 ครั้ง
2) ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็น ผู้เสียชีวิต - คน บาดเจ็บ คน
3)รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 4 คัน บรรจุน้ำได้ 2,000 ลิตร และ2,500ลิตร และรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน แยกเป็นบรรจุน้ำได้ 5,000 ลิตรและ 12,500 ลิตร
4) เรือยนตร์ดับเพลิง จำนวน 1 ลำ
5) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 3 เครื่อง
6) พนักงานดับเพลิง จำนวน 38 คน
7) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 12 คน

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ภูมิอากาศ
1) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 38 องศาเซลเซียส ต่ำสุดเฉลี่ย 21.5 องศาเซลเซียส
2) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 2,137.3 มิลลิเมตร

แหล่งน้ำ
แม่น้ำนครนายก

ขยะ
1) ปริมาณขยะ 30 ตัน/วัน
2) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 3 คัน แยกเป็น รถเก็บขยะขนาดความจุ 16 ลบ .เมตร และ รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 10 ลบ.เมตร
3) ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 109.27 ลบ.เมตร/วัน
4) ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 109.27 ลบ.เมตร/วัน กำจัดขยะโดยวิธี ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
5) ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน 29 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระ
- ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง 5 กม
- ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จำนวน 20 ไร่
- เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก จำนวน 9 ไร่
- คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก 18 ปี
6) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
- ท้องถิ่นจัดซื้อเอง เมื่อ พ.ศ. 2519 ราคา 160,000 บาท

 

ศาสนา

ในเขตเทศบาลเมืองนครนายกมีผู้นับถือศาสนาพุทธประมาณ ร้อยละ ๙๐วัด ในเขตเทศบาล มีจำนวน ๑๒ แห่ง คือ

1) วัดอุดมธานี ( พระอารามหลวง )

2) วัดดง

3) วัดใหญ่ทักขิณาราม

4) วัดรังษีโสภณ

5) วัดโพธิ์ไทร

6) วัดศรีเมือง

7) วัดบุญนาครักขิตาราม

8) วัดส้มป่อย                                                           

9) วัดอินทราราม

10) วัดโพธินายก

11) วัดวังกระโจม

12) วัดนางหงส์

- ส่วนศาสนาคริสต์มีผู้นับถือประมาณร้อยละ 10 มีโบสถ์คริสต์ จำนวน 2 แห่ง คือ 1) วัดมารดา พระศาสนจักร และ 2) คริสตจักรแห่งความรัก และศาลเจ้า 3 แห่ง คือ 1) ศาลเจ้าปุนเถ้ากง 2) ศาลเจ้าบ้วนเฮงฮก ซิวติ้ว และ 3) ศาลเจ้าเม้งมุ้ยตั๊ว

 

วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

1) วันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ประชาชน และข้าราชการ ทุกหน่วยงาน ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

2) วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการ ทุกหน่วยงาน ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน

3) วันสงกรานต์ จัดขึ้นในช่วงวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี โดยขบวนแห่นางสงกรานต์ สรงน้ำพระ และจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

4) วันฉัตรมงคล จัดขึ้นวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครนายกจัดถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

5) วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน

6) วันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆ

7) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตรงกับ วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครนายก จัดพิธีสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

8) วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์

9) วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการ ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีสดุดีกับจังหวัดนครนายก รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

10) วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12  (ประมาณเดือนพฤศจิกายน) ของทุกปี จัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ

11) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

การศึกษา เทศบาลมีสถานศึกษาในเขตเทศบาล จำแนกได้ดังนี้

- โรงเรียนสังกัดเทศบาล มีจำนวน 3 แห่ง คือ

1) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง มีจำนวนครู 61 คน นักเรียน 1,294 คน

2) โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า มีจำนวนครู 12 คน นักเรียน 243 คน

3) โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ มีจำนวนครู 18 คน ลูกจ้างประจำ นักเรียน 335 คน

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน 4 แห่ง คือ

1) โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

2) โรงเรียนนวม ราชานุสรณ์

3) โรงเรียนอนุบาลนครนายก

4) โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายกวังกระโจม

- สังกัดอาชีวศึกษา มีจำนวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

- สังกัดการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง คือวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก (วัดอุดมธานี)

-สังกัดการศึกษานอกโรงเรียน เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบ คือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครนายก

- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายก

 

กีฬา และนันทนาการ

1) สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง

2) สนามฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง

3) สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 2 แห่ง

4) สนามตระกร้อ จำนวน 1 แห่ง

5) สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

6) ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง

7) สวนสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง

8) สนามเด็กเล่น จำนวน 18 แห่ง

สาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองนครนายกมีการพัฒนาระบบการให้บริการ สาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังนี้

1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัด กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาล จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 360 เตียง

2) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง

3) คลีนิคเอกชน จำนวน 29 แห่ง

4) อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล(อสม.) จำนวน 193 คน

5) ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง

 - ผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก คือ

1. โรคความดันโลหิตสูง

2. โรคเบาหวาน

3. โรคทางช่องปากและทันตกรรม

4. โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

5. โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

 

งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองนครนายก ได้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน ในเขตเทศบาล ดังนี้

1) อัตรากำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ มีจำนวน 35 คน

2) มีอุปกรณ์ที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้

 

- รถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร

- รถบรรทุกน้ำ ขนาด 7,000 ลิตร

- รถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2,500 ลิตร

- รถตรวจการณ์

- เครื่องสูบน้ำ(ชนิดหาบหาม)

- เรือตรวจการณ์

- เรือท้องแบน

 

จำนวน3  คัน

จำนวน 1  คัน

จำนวน 1  คัน

จำนวน 2  คัน

จำนวน 2  เครื่อง

จำนวน 2  ลำ

จำนวน 1  ลำ