เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

ประชากร

                  

          จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 มีจำนวน ทั้งสิ้น 18,156 คน

เป็นชาย 8,733 คน เป็นหญิง 9,423 คน จำนวนครัวเรือน 6,395 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 1,105.86 คน ต่อตารางกิโลเมตร