เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
ตราประจำเทศบาล
ลักษณะที่ตั้ง
ประชากร
โครงสร้างพื้นฐาน
แผนที่
คณะผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่อดีต
คำแถลงนโยบาย ปี 2555
สภาเทศบาล
โครงสร้างพื้นฐาน
บุคคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา

                   เทศบาลเมืองนครนายก เดิมก่อตั้งมาในรูปสุขาภิบาล โดยมีพระราชโองการ ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติ สุขาภิบาลในตัวเมืองนครนายก และได้กำหนดเขตไว้ตามประกาศพระราชโองการ เมื่อ พ.ศ. 2456 มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลโดยตำแหน่ง ประกอบด้วยคณะกรรมการจังหวัด เป็นกรรมการสุขาภิบาลบริหารงาน

                       ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา ให้เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาล เป็นเทศบาลเมืองนครนายก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 และได้บริหารงานในรูปแบบเทศบาล มีคณะเทศมนตรีเป็นผู้บริหารงาน ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน และเทศมนตรี 2 คน ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2478

                      เทศบาลเมืองนครนายก มีการขยายเขต 2 ครั้ง ครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง เขตเทศบาลเมืองนครนายก พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ 3.37 ตารางกิโลเมตร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2528 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 102 ตอนที่ 130 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 ขยายเขตจากเดิม เพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่ 15.87 ตารางกิโลเมตร