เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา

                   เทศบาลเมืองนครนายก เดิมก่อตั้งมาในรูปสุขาภิบาล โดยมีพระราชโองการ ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติ สุขาภิบาลในตัวเมืองนครนายก และได้กำหนดเขตไว้ตามประกาศพระราชโองการ เมื่อ พ.ศ. 2456 มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลโดยตำแหน่ง ประกอบด้วยคณะกรรมการจังหวัด เป็นกรรมการสุขาภิบาลบริหารงาน

                       ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา ให้เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาล เป็นเทศบาลเมืองนครนายก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 และได้บริหารงานในรูปแบบเทศบาล มีคณะเทศมนตรีเป็นผู้บริหารงาน ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน และเทศมนตรี 2 คน ตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2478

                      เทศบาลเมืองนครนายก มีการขยายเขต 2 ครั้ง ครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง เขตเทศบาลเมืองนครนายก พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ 3.37 ตารางกิโลเมตร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2528 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 102 ตอนที่ 130 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 ขยายเขตจากเดิม เพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่ 15.87 ตารางกิโลเมตร