ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับประเทศ(ลงประกาศบนเว็ปไซต์ 4  ธ.ค. 60)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครนายก (ลงประกาศบนเว็ปไซต์ 1 ธ.ค.60)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงประกาศบนเว็ปไซต์ 17 พ.ย. 60)  
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพในร่มพร้อมเครื่องออกกำลังกาย (ลงประกาศบนเว็ปไซต์  17 พ.ย. 60)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ลงประกาศบนเว็บไซต์ 7 พ.ย. 60)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงประกาศในเว็บไซต์ วันที่ 7 พ.ย. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงประกาศในเว็บไซต์ วันที่ 7 พ.ย. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำธงปักตราสัญลักษณ์เทศบาล จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงประกาศในเว็ปไซต์ วันที่ 16 ต.ค 60)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงประกาศในเว็ปไซต์ วันที่ 10 ต.ค. 60)  
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพในร่มพร้อมเครื่องออกกำลังกาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ลงประกาศ 3 ต.ค 60)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทย โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธีต่างๆ ประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา (ลว 28 ก.ย. 60)  
ประกาศขอแก้ไขเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/2560 โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลว 28 ส.ค. 2560)    
ประกาศขอแก้ไขเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซอย 1 (ลว 28 ส.ค. 2560)  
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง (ลว 28 ส.ค. 2560)   
ประกาศขอแก้ไขประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดหญ้าตามถนนสายต่างๆและสวนหย่อมเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก (ลว 24 ส.ค. 2560)   
ประกาศจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ลว 22 ส.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดหญ้าถนนสายต่างๆ และสวนหย่อมเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก (ลว 21 ส.ค 60)  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซอย1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนบ้านใหญ่ ซอย 1  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุวรรณศร ซอย 18 บรรจบถนนชลประสิทธิ์ (สี่แยกจุฬาทิพย์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ลว 31 ก.ค. 60)  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8    
ประกาศโครงการจ้างติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลว 22 พ.ค. 60   
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM (ลว 11 พ.ค 60)  
ประกาศโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในหมู่บ้านอุดมทรัพย์ (ครั้งที่3) (ลว 3 พ.ค 60)  
ประกาศขอแก้ไขเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพในร่ม พร้อมเครื่องออกกำลังกาย (ลว 7 เม.ย 60)  
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพในร่ม พร้อมเครื่องออกกำลังกายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลว  4 เม.ย. 60  
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ (ครั้งที่2) ลง 28 มี.ค.60    
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ (ลว 7 มี.ค 60)  
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ลว 28 ก.พ 60)  
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุวรรณศรซอย 11  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาพันธ์ไม้บริเวณเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก  
ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบปรับปรุงเทศบาลเมืองนครนายก (ครั้งที่3)  
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซอย 18 บรรจบถนนชลประสิทธิ์ โดยวิธีประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีพิเศษ  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในหมู่บ้านอุดมทรัพย์(ครั้งที่2) ลว 16 ม.ค. 60  
ประกาศโครงการจ้างเหมาออกแบบก่อสร้างอาคารตลาดสด(ครั้งที่ 2) (ลว 23 ธ.ค. 59)  

ประกาศโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก(ครั้งที่ 2)(ลงประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2559)

 
ประกาศจัดจ้างทำปฏิทินปีใหม่  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดหญ้าตามถนนสายต่างๆและสวนย่อมเกาะกลางถนนภายในเทศบาลเมืองนครนายก (ลว 9 พ.ย 59)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ประมูลโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในหมู่บ้านอุดมทรัพย์(ลงวันที่ 15 กันยายน 2559)  
ประกาศจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2560 (ลงวันที่ 12 กันยายน 2559)  
ประกาศโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ (ลงวันที่ 9 กันยายน 2559)  
ประกาศโครงการจ้างเหมาออกแบบก่อสร้างอาคารตลาดสด  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุวรรณศร ซอย3/1  
จ้างเหมาประดับไฟฟ้าฯ ในงานราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนน นครนายก-รังสิต ซอย 5  
โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 4  
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซ.18 บรรจบถนนชลประสิทธิ์ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3  
ประกาศโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซอย 6 (ตอนที่ 1)(ครั้งที่ 2)  
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซอย 18 บรรจบถนนชลประสิทธิ์ ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ ครั้งที่ 2 (ลงประกาศวันที่ 11 มี.ค. 59)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก เชื่อมท่อระบายน้ำถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ครั้งที่ ๒)  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนน นครนายก-สาริกา ซอย 4  
ประกาศโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสุวรรณศร 18 บรรจบถนนชลประสิทธิ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Auction)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาพันธุ์ไม้บริเวณเกาะกลางถนน  
ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนน นครนายก-สาริกา ซอย4 (ลงประกาศ ณ วันที่ 4 ก.ค. 2558)  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดทำสถานที่จอดรถ  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก เชื่อมท่อระบายน้ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร๙ ซอย ๕  
โครงการสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น  
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๙ รายการ  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประดับไฟฟ้า โครงการวันเฉลิมฯ  
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุวรรรณศรซอย ๑๕ (ครั้งที่ ๒)  
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้าบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร๙  

ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนชลประสิทธิ์ซอย ๑๐  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณถนนสุวรรณศร ซอย๘ (ตอนที่ ๑  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ  
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง  
ประกาศสอบราคาซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ภปร.  
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคา โครงการจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ภปร.  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยแยกถนนนครนายก-ดงละคร ซอย ๓  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณถนนบ้านใหญ่ ซอย ๑  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประดับไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการวันเฉลิมฯ  
ประกาศเทศบาลเรื่อง ประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองนครนายก (โรงฆ่าสัตว์)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักบริเวณถนนบ้านใหญ่ ซอย๑ (ครั้งที่ ๒)  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่าระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุวรรณศร ซอย 6 (ตอนที่ ๑)  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณศร ซอย15  
ประกาศเทศบาลเรื่องจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง