ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง (ลงประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)  
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง (ลงประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)  
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ และจ้างทำตรายางจำนวน 6 รายการ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
     
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)  
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนชลประสิทธิ์ ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)  
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ และซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)  
     
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพในร่มพร้อมเครื่องออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)  
     
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพในร่มพร้อมเครื่องออกกำลังกาย (ลงประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)  
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแดงเก่า-ดอนเจริญ ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)  
     
ประกาศยกเลิก ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพในร่ม พร้อมเครื่องออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลงประกาศ ณ.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)  
     
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุวรรณศร ซอย 4 (ลงประกาศ ณ.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561)  
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซอย 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงประกาศ ณ.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)  
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
     
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุวรรณศร ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ลงประกาศ ณ.วันที่ 26 มกราคม 2561)  
     
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนชลประสิทธิ ซ1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
     
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนท่าแดงเก่า-ดอนเจริญ ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
     
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุวรรณศร ซอย.19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
     
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพในร่มพร้อมเครื่องออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
     
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหมายเลขทะเบียน ต-0061 นย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
     
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
     
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
     
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
     
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
     
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้า น-4595 นย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศโครงการจ้างทำปฏิทินเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (15/12/60)  
ประกาศโครงการจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยเฉพาะเจาะจง (13/12/60)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับประเทศ(ลงประกาศบนเว็ปไซต์ 4  ธ.ค. 60)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครนายก (ลงประกาศบนเว็ปไซต์ 1 ธ.ค.60)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงประกาศบนเว็ปไซต์ 17 พ.ย. 60)  
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพในร่มพร้อมเครื่องออกกำลังกาย (ลงประกาศบนเว็ปไซต์  17 พ.ย. 60)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ลงประกาศบนเว็บไซต์ 7 พ.ย. 60)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงประกาศในเว็บไซต์ วันที่ 7 พ.ย. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงประกาศในเว็บไซต์ วันที่ 7 พ.ย. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำธงปักตราสัญลักษณ์เทศบาล จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงประกาศในเว็ปไซต์ วันที่ 16 ต.ค 60)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงประกาศในเว็ปไซต์ วันที่ 10 ต.ค. 60)  
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพในร่มพร้อมเครื่องออกกำลังกาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ลงประกาศ 3 ต.ค 60)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทย โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธีต่างๆ ประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา (ลว 28 ก.ย. 60)  
ประกาศขอแก้ไขเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/2560 โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลว 28 ส.ค. 2560)    
ประกาศขอแก้ไขเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซอย 1 (ลว 28 ส.ค. 2560)  
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง (ลว 28 ส.ค. 2560)   
ประกาศขอแก้ไขประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดหญ้าตามถนนสายต่างๆและสวนหย่อมเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก (ลว 24 ส.ค. 2560)   
ประกาศจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ลว 22 ส.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดหญ้าถนนสายต่างๆ และสวนหย่อมเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก (ลว 21 ส.ค 60)  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซอย1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนบ้านใหญ่ ซอย 1  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุวรรณศร ซอย 18 บรรจบถนนชลประสิทธิ์ (สี่แยกจุฬาทิพย์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ลว 31 ก.ค. 60)  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8    
ประกาศโครงการจ้างติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลว 22 พ.ค. 60   
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM (ลว 11 พ.ค 60)  
ประกาศโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในหมู่บ้านอุดมทรัพย์ (ครั้งที่3) (ลว 3 พ.ค 60)  
ประกาศขอแก้ไขเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพในร่ม พร้อมเครื่องออกกำลังกาย (ลว 7 เม.ย 60)  
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพในร่ม พร้อมเครื่องออกกำลังกายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลว  4 เม.ย. 60  
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ (ครั้งที่2) ลง 28 มี.ค.60    
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ (ลว 7 มี.ค 60)  
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ลว 28 ก.พ 60)  
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุวรรณศรซอย 11  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาพันธ์ไม้บริเวณเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก  
ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบปรับปรุงเทศบาลเมืองนครนายก (ครั้งที่3)  
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซอย 18 บรรจบถนนชลประสิทธิ์ โดยวิธีประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีพิเศษ  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในหมู่บ้านอุดมทรัพย์(ครั้งที่2) ลว 16 ม.ค. 60  
ประกาศโครงการจ้างเหมาออกแบบก่อสร้างอาคารตลาดสด(ครั้งที่ 2) (ลว 23 ธ.ค. 59)  

ประกาศโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก(ครั้งที่ 2)(ลงประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2559)

 
ประกาศจัดจ้างทำปฏิทินปีใหม่  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดหญ้าตามถนนสายต่างๆและสวนย่อมเกาะกลางถนนภายในเทศบาลเมืองนครนายก (ลว 9 พ.ย 59)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ประมูลโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และปรับปรุงเสริมผิวจราจรภายในหมู่บ้านอุดมทรัพย์(ลงวันที่ 15 กันยายน 2559)  
ประกาศจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2560 (ลงวันที่ 12 กันยายน 2559)  
ประกาศโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ (ลงวันที่ 9 กันยายน 2559)  
ประกาศโครงการจ้างเหมาออกแบบก่อสร้างอาคารตลาดสด  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุวรรณศร ซอย3/1  
จ้างเหมาประดับไฟฟ้าฯ ในงานราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนน นครนายก-รังสิต ซอย 5  
โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 4  
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซ.18 บรรจบถนนชลประสิทธิ์ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3  
ประกาศโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซอย 6 (ตอนที่ 1)(ครั้งที่ 2)  
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนสุวรรณศร ซอย 18 บรรจบถนนชลประสิทธิ์ ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ ครั้งที่ 2 (ลงประกาศวันที่ 11 มี.ค. 59)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก เชื่อมท่อระบายน้ำถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ครั้งที่ ๒)  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนน นครนายก-สาริกา ซอย 4  
ประกาศโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสุวรรณศร 18 บรรจบถนนชลประสิทธิ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Auction)  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาพันธุ์ไม้บริเวณเกาะกลางถนน  
ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนน นครนายก-สาริกา ซอย4 (ลงประกาศ ณ วันที่ 4 ก.ค. 2558)  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดทำสถานที่จอดรถ  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก เชื่อมท่อระบายน้ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร๙ ซอย ๕  
โครงการสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น  
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๙ รายการ  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประดับไฟฟ้า โครงการวันเฉลิมฯ  
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุวรรรณศรซอย ๑๕ (ครั้งที่ ๒)  
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้าบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร๙  

ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนชลประสิทธิ์ซอย ๑๐  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณถนนสุวรรณศร ซอย๘ (ตอนที่ ๑  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ  
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง  
ประกาศสอบราคาซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ภปร.  
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคา โครงการจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ภปร.  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยแยกถนนนครนายก-ดงละคร ซอย ๓  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณถนนบ้านใหญ่ ซอย ๑  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประดับไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการวันเฉลิมฯ  
ประกาศเทศบาลเรื่อง ประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองนครนายก (โรงฆ่าสัตว์)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักบริเวณถนนบ้านใหญ่ ซอย๑ (ครั้งที่ ๒)  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่าระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุวรรณศร ซอย 6 (ตอนที่ ๑)  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณศร ซอย15  
ประกาศเทศบาลเรื่องจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง