หนังสือจังหวัดนครนายก ที่ นย ๐๐๒๓.๓/ว๒๒๗๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัตการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นย ๐๐๑๘.๑/ว๒๑๒๗ เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน)

 
 

เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองนครนายก เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗

 
 

หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนันสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด

 
 

พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พศ ๒๕๕๒

 
 

ประกาศประชาสัมพันธ์กฎหมาย เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑

 
     
 

ประกาศ จากจังหวัดนครนายก โดยแนบสำเนาหนังสือจาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาคดีแพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดี ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง) ว่าได้มีผลบังคับใช้แล้ว

 
     
 

ประกาศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาคดีแพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดี ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง)