โดยสรุปย่อสาระสำคัญในสัญญาประชาคม ดังนี้

1. รู้รักสามัคคี ร่วมกันสร้างสามัคคีปรองดอง ใช้สิทธิเสรีภาพตามกรอบของกฎหมาย ยอมรับความคิดต่าง เข้าใจประชาธิปไตย แก้ไขปัญหาด้วยระบบรัฐสภา

2. ยึดมั่นศาสตร์พระราชา ต้องพัฒนาตนเอง นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ประกอบอาชีพสุจริตและมีไมตรีจิตต่อกัน

3. ขจัดการทุจริต ดำเนินชีวิตด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมแบ่งปันใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม คำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

5. ดูแลคุณภาพชีวิต ร่วมมือกันสนับสนุนดูแลคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขและการศึกษาอย่างเท่าเทียม

6. เคารพกฎหมาย เชื่อมั่นและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกระบวนการยุติธรรม ต้องทำงานอย่างอิสระเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ

7. รู้เท่าทันข่าวสาร รับรู้ข่าวสารอย่างรอบคอบ ไม่เสนอข้อมูลที่บิดเบือนยั่วยุ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

8. ยึดมั่นกติกาสากล ปฏิบัติตามกฎกติกาสากลระหว่างประเทศ โดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

9. ร่วมพัฒนาและปฏิรูปประเทศ รับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยพลังประชารัฐ สู่การเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างเป็นระบบและครบวงจร

10. เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ เรียนรู้ ร่วมมือและสนับสนุนขับเคลื่อนประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ร่วมกันกำหนด ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน