เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎระเบียบ/มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนภูมิโครงสร้างองค์กร

แผนอัตรากำลัง 2561 - 2563

ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล

สมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหารและสมรรถนะสายงานบังคับบัญชาเทศบาล

 

แนวทางการพัฒนาพนักงาน

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 2561 - 2563

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล

 
 
 

 

 

 

ประเภทอำนวยการ / บริหาร

 

ประเภททั่วไป

ประเภทวิชาการ

นักบริหารท้องถิ่น

นักบริหารงานคลัง

นักบริหารงานช่าง

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานการศึกษา

นักบริหารงานทั่วไป

 

 

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานทะเบียน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานเทศกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

ทันตแพทย์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักประชาสัมพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นิติกร

พยาบาลวิชาชีพ

นักสันทนาการ

นักสังคมสงเคราะห์

วิศวกรรมไฟฟ้า