เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๔/๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๔/๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒