เทศบาลเมืองนครนายก ยินดีต้อนรับ   *-*-*-*-*  ข่าวประชาสัมพันธ์  ####  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ####  ภาพกิจกรรม #### เสนอแนะ ร้องเรียน    ***---***   ยินดีให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี

ของเทศบาลเมืองนครนายก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

 

    

  ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลเมืองนครนายก

  รายงานการนำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลเมืองนครนายก รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 (ตค.63 - มีค.64)

  รายงานการนำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลเมืองนครนายก รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563

  รายงานการติดตามประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตไปสู่การปฏิบัติของเทศบาลเมืองนครนายก รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 (ตค.62 - มีค.63)

  รายงานการติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองนครนายก (รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

  รายงานการติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองนครนายก (รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

  รายงานประเมินผลตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองนครนายก

  คู่มือการติดตามประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ

  คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต